• Workshop doktorandek a doktorandů

    15. 9. 2017
    areál Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
    Kotlářská 2, 611 37
    Brno

Více informací

O KONFERENCI

Jedenáctý ročník Workshopu doktorandek a doktorandů se koná ve spolupráci Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i.

Letošní téma nese název:

Geografie změn. Změna geografie?

Žijeme ve světě změn. Proměňuje se společnost, mění se naše sídla a krajina, mění se příroda, měníme se my sami. Změna je akt i proces, který neprobíhá ve vzduchoprázdnu. Uskutečňuje se ve hmotném časoprostoru, který ovlivňuje jeho směr i dynamiku. Prostředí může změny urychlit či naopak jim bránit, a to často nezávisle na úmyslu hybatelů změn. Proměnlivost prostorů a míst znemožňuje interpretovat svět tradičně jako relativně stabilní systém. Podle Castellse je tradiční „prostor míst“ nahrazován „prostorem toků“. Je stabilita jen iluzí a ze světa samotného se stal spíše proces, či dokonce systém vzájemně se ovlivňujících procesů? Jsou místa pouhými okamžiky na průsečíku těchto procesů, jak to již kdysi tvrdil Tuan? Lze v takovém světě stále hledat řád a pravidelnosti nebo je lepší mluvit o nahodilé proměnlivosti?

Ambicí geografie je probíhající změny smysluplně zachytit a pokusit se je vysvětlit, a to v širších souvislostech. Změna není jen výsledek, ale celý proces přetváření a transformací. Stojí za nimi konkrétní faktory, ať již jako nezávislí aktéři nebo kombinace na sobě závislých proměnných. Pomůže nám analytické objasnění pozice a dynamiky těchto faktorů jasněji pochopit výsledek celého procesu změny? Může taková analýza pomoci při rozhodování, které změny podpořit a kterým naopak bránit? Kdy může změna pomoci a kdy naopak přináší problémy?

I disciplína geografie prochází obraty a přeměnami, a to v kontextu měnícího se světa. Je tedy geografie schopna vidět jen tak daleko, jak jí společenské nastavení dovolí anebo jak ji omezuje akademický diskurs?

Současná doba je pro některé dobou prosperity a nových možností. Víme však, jak blízko je nová krize? Lze růst do nekonečna? Nepodílí se sama geografie na vytváření mýtu nekonečného růstu a skrývání změn vedoucích k úpadku? Je možné zažívat současně období ekonomického růstu a zároveň trpět krizí demokracie a svobody? Jak významné jsou skryté faktory, které vedou ke změnám, a jejichž význam nedokážeme předpovědět? Společenská percepce změn, či „nálada“ společnosti, nepřímo vyjadřují spokojenost či nespokojenost se směrem, kterým změny vedou, a zprostředkovaně i souhlas se stávajícím řádem. Pokud převládá nespokojenost, dochází k tlakům a příležitostem pro bujení nových prostorů. Prostorů, kde se snáze uplatňují sliby velkých změn, situací podporujících populistická gesta a výroky, které vykreslují slibnou budoucnost. Do jaké míry jsou očekávané změny k lepšímu jen recyklací starých myšlenek, a do jaké míry vytvářejí skutečně nové příležitosti a prostory?

Cykličnost změn v přírodě je pro nás svým způsobem přirozená. Od střídání ročních období, fází měsíce či koloběhu vody až po procesy s delší dobou sledování, jako je meandrování řek, geomorfologické cykly či střídání dob ledových a meziledových. Tyto změny po čase vedou k novému začátku, odkud startuje další cyklus. Lze podobně interpretovat cykličnost v kontextu změn ekosystémů, či dokonce změn společnosti? Jakou roli zde hraje následnost změn, kdy i ta nejmenší abnormalita může vést k vychýlení z rovnováhy a nemožnosti návratu na začátek? Je tato rovnováha součástí dynamiky změn? Kdy je konec cyklu návratem zpět a kdy se jedná spíše o pohyb po spirále?

Zveme všechny geografky a geografy k diskusi tématu změny v různých kontextech a významech. Vítáme příspěvky v nejrůznějších formách, jako jsou více i méně tradiční prezentace, postery, diskusní příspěvky, performance, autorské projekce aj. I v měnícím se světě zůstává workshop doktorandek a doktorandů nízkoprahový a otevřený všem zájemkyním a zájemcům o diskusi geografických témat.

Workshop doktorandek a doktorandů byl v letech 2011 - 2013 spolufinancován z projektu Geoinovace.
REGISTRACE

Spoluautoři:

Jméno E-mail Škola / pracoviště
1.
2.
3.
4.
5.


KONTAKTY

Vendula Svobodová
v.svobodova@mail.muni.cz
+420 720 283 527

Ondřej Krejčí
o.krejci@mail.muni.cz
+420 721 714 394