• Workshop doktorandek a doktorandů

    16. 9. 2016
    areál Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
    Kotlářská 2, 611 37
    Brno

Více informací

O KONFERENCI

Jedenáctý ročník Workshopu doktorandek a doktorandů se koná ve spolupráci Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i.

Letošní téma nese název:

Prostorová spravedlnost

Spravedlnost kontra nespravedlnost – to je klíčová binární opozice, se kterou se potýká dnešní svět. Je nesčetné množství fenoménů, do nichž se nějakým způsobem promítají otázky spravedlivé distribuce bohatství, rovných práv a příležitostí, rovnocennosti kulturních odlišností nebo spravedlivého přístupu k informacím, zdravotnictví, bezpečnosti, bydlení, mobilitě, kvalitě životního prostředí a podobně. Odpovědi na mnohé z těchto otázek jsou na první pohled nejasné. Zamyslíme-li se však nad nimi více, můžeme si uvědomit, že většina ze jmenovaných fenoménů není na světě rozšířena spravedlivě. Jednodušeji řečeno, že dnešní svět je plný nespravedlnosti.

Nespravedlnost je ve většině případů nějakým způsobem ukotvena v prostoru. Uvědomíme-li si, že nerovnosti, nespravedlnosti a nerovnocennosti takřka vždy znamenají rozdíly v rovnosti, spravedlnosti, a rovnocennosti mezi lidmi „tady“ a lidmi „tam“, můžeme tvrdit, že zde operujeme s prostorovými nerovnostmi, nespravedlnostmi a nerovnocennostmi. Víme-li o těchto fenoménech, můžeme je buď jednoduše přijmout, přejít je či ignorovat, anebo se s nimi nespokojit, ohradit se proti nim či se proti nim jakkoli angažovat. Zde přichází ke slovu koncept prostorové spravedlnosti, který právě vyjadřuje onu nespokojenost se statem quo, který je nerovný, nespravedlivý a nerovnocenný.

Koncept prostorové spravedlnosti se obvykle explicitně objevuje v těch kontextech, kde zazní jména Davida Harveyho nebo Edwarda Soji, kteří jsou neznámějšími geografickými proponenty konceptu a kteří ho kladou do souvislosti se sociální spravedlností. Avšak jsou i další odvětví geografie nebo sociálních věd s prostorovými zájmy, kde otázka prostorové spravedlnosti v jejím širším chápání přichází v úvahu. Kdokoli, kdo se zajímá o otázky jinakosti, diference, vyloučení nebo redistribuce bohatství, se tématu prostorové spravedlnosti dotýká. Jsou celá geografická odvětví, která jen svým názvem – geografie exkluze, morální geografie nebo obecně i kritická geografie – zájem o prostorovou spravedlnost evokují.

Workshop doktorandek a doktorandů má v tomto roce záměr fungovat jako otevřené fórum, kam se může dostavit kdokoli se zájmem o jakékoli téma, v němž hraje otázka prostorové spravedlnosti jakoukoli roli. Cílem je vytvořit prostor pro prezentaci a diskuzi nad těmito tématy, jakož i prostor pro společné hledání východisek, jak se v diskutovaných tématech prostorové spravedlnosti přiblížit. Zváni jsou proto všichni, kteří v jakémkoli měřítku a v jakékoli sféře dnešního světa spatřují určitou prostorovou nerovnost, nespravedlnost či nerovnocennost a rádi by o ní pověděli, podiskutovali nad ní nebo hledali cestu, co s ní dělat dále. Je důležité nepřijmout nekriticky status quo, když víme, že s ním něco není v pořádku.

Zúčastnit se jej mohou nejen studenti doktorského studia, ale všichni se zájmem o toto téma.

Workshop je zcela zdarma. Z workshopu 2016 nebude vycházet sborník Geografický výzkum.

Workshop doktorandek a doktorandů byl v letech 2011 - 2013 spolufinancován z projektu Geoinovace.
REGISTRACE

Registrace na workshop již byla ukončena.

KONTAKTY

Irena Honsnejmanová
honsnejmanova@mail.muni.cz
+420 774 939 088

Pavel Doboš
pdobos@mail.muni.cz
+420 721 714 394